Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a

povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále

jen "Obchodní podmínky").

 

1 Definice

1.1 V těchto Obchodních podmínkách.

1.1.1 "E-shop" znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná

v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.olivovy-olej.cz , jejíž

hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;

"Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl.

Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a

Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu;

1.1.2 "Nákupní košík" znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací

příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-

shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství

vybraného Zboží;

1.1.3 "Občanský zákoník" znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

účinném znění;

"Provozovatel" znamená společnost Profi Retail.s.r.o. , IČO: 05212839 , se

sídlem Na Okraji 44a, 162 00 Praha 6 ;

1.1.4 "Přístupové údaje" znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené

heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;

1.1.5 "Registrace" znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a

to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-

shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;

1.1.6 "Spotřebitel" znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své podnikatelské

činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá

Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;

1.1.7 "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-

shop;

1.1.8 "Uživatelský účet" znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli

zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání

Přístupových údajů;

1.1.9 "Zboží" znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli

prostřednictvím E-shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;

 

2 Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy

2.1 Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:

Ceny poskytovaného zboží, poskytovaných služeb a licenčního obsahu jsou na

webu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených

zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené

metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny

nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na

služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny;

takové náklady hradí výlučně Uživatel.

V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením

Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na

dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro

svou povahu obvyklou poštovní cestou.

2.2 Pro odstoupení od smlouvy platí, že:

2.2.1 Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od

Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě,

že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí,

běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní

smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené

v tomto odstavci.

2.2.2 Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu Profi

Retail s.r.o., Na Okraji 44a, 162 00 Praha 6.

2.2.3 Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne,

kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo je

předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za

zachovanou i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den

výše uvedené lhůty.

2.2.4 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého

bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-

li pro to naplněny zákonné důvody.

2.2.5 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí

Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna

originální označení Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.), je Spotřebitel povinen

Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.

 

3 Proces uzavření Smlouvy

3.1 Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní

smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je

zobrazení tlačítka s označením " ZÁVAZNĚ OBJEDNAT " v uživatelském

rozhraní E-shopu.

3.2 Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle

odst. 3.1 těchto Obchodní podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na

dané tlačítko s označením " ZÁVAZNĚ OBJEDNAT ".

3.3 Bezvýhradný přijetím nabídky podle odst. 3.2 těchto Obchodních podmínek je

uzavřena Kupní smlouva.

3.4 Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na

tlačítko ve smyslu odst. 3.2 Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na

server, kde je nainstalován E-shop.

3.5 Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-

shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou emailovou adresu,

identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že

Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není

oprávněn zadané údaje kontrolovat.

3.6 Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to

na emailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském

prostředí E-shopu.

3.7 Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze

informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží.

Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 

4 Kupní smlouva

4.1 Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

4.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si uživatel zvolil v uživatelské

prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si

Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu

a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena

v takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.

4.1.2 Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní

smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za

odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele

spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.

4.1.3 Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení

objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je

oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli.

4.1.4 Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097

občanského zákoníku se tímto vylučuje.

4.1.5 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením

daného zboží Uživateli a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském

prostředí Portálu.

4.1.6 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském

prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní cenu za Zboží a případně další peněžitá

plnění Provozovateli.

4.1.7 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení

takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které

jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.

4.1.8 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést

variabilní symbol určený Provozovatelem.

4.1.9 V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu

splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.

4.1.10 Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny

Zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.

4.1.11 Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny,

které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti

se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady

Uživatele.

4.1.12 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní

smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.

4.1.13 Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření

Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní

E-shopu jsou pouze orientační.

4.1.14 Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad - fakturu v písemné podobě , a

to spolu se Zbožím (tj. přibalenou ke Zboží).

4.1.15 Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací

smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou,

že dojde-li k zániku Kupní smlouvy (např. pro odstoupení od Kupní smlouvy),

zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s kupní smlouvou a

Uživatel je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.

4.1.16 Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba uvedena u

daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční

doby, přičemž takto uvedená záruka platí pouze pro Spotřebitele.

4.1.17 Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn

uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla nebo provozovny . Za moment

uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele

reklamované Zboží.

4.1.18 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní

smlouvy přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí

daného zboží Uživatelem.

4.1.19 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Smlouvy

přechází na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem převzetí daného

zboží Uživatelem.

 

5 Uživatelský účet

5.1 Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.

5.2 Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové

údaje.

5.3 Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané

při objednávce každého Zboží, které Uživatele učiní po přihlášení se do svého

Uživatelského účtu.

5.4 Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje, ani jakýkoli jiný

přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená

opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití

těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou

Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného

narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost

neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli

nové přístupové údaje.

 

6 Reklamační řád

6.1 Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.

6.2 Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží

bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se

vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané

součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.

6.3 Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě

odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt

vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel

právo od Kupní smlouvy odstoupit.

6.4 Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání

nového Zboží bez vad, ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může

požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v

případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho

součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu

v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné

obtíže.

6.5 Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím

Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

6.6 Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží

způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na

vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu

odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí

Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

6.7 Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z

vadného plnění v záruční době.

6.8 Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční

list. Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat

Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat

údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo

obchodní firmu, IČO a sídlo Provozovatele.

6.9 V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží opravou u

Zboží, u kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel odlišný od

Provozovatele, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě

Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na

záruční opravu u tohoto podnikatele.

6.10 Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez

zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace,

pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí

této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení

Smlouvy.

6.11 Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel

veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou

dané podklady dodány.

6.12 Provozovatel nebo jí určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve

Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.

6.13 Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo

neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s

ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými

parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

 

7 Osobní údaje

7.1 Uživatel tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasí se

shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů Uživatelem

poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Provozovatel. Uživatel dále

souhlasí, aby byly osobní údaje zpracovány a použity :

správcem;

jakýmkoliv zaměstnancem správce;

jakýmkoliv smluvním partnerem správce;

7.2 Správce je oprávněn shromažďovat tyto údaje týkající se Uživatele:

jméno a příjmení, popř. firmu.

datum narození, identifikační číslo.

adresu (fakturační a dodací).

telefonní číslo, e-mailovou adresu, přihlašovací jméno a heslo k uživatelskému

účtu.

obchodní transakce Uživatele.

7.3 Tento souhlas Uživatele je udělen na dobu neurčitou.

7.4 Provozovatelem, jakožto správcem, je stanovený účel zpracování osobních údajů:

zasílání obchodních nabídek správce;

marketingové účely;

poskytování osobních údajů třetím osobám;

zařazení osobních údajů do databází;

zpřístupňování osobních údajů třetím osobám;

platebního styku, marketingu a nabízení dalších služeb,

7.5 Uživatel prohlašuje, že jsem si vědom svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a

prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány

dobrovolně.

7.6 Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu

nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu

s účelem k němuž byly shromážděny.

7.7 Provozovatel prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím

způsobem:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

v písemné podobě;

7.8 Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle Uživatele jakožto subjektu

údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

 

8 Cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických

komunikacích, v účinném znění, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že

zpracovává soubory cookies Uživatele, včetně trvalých souborů cookies a

Uživatel s tímto vyslovuje svůj souhlas.

Souhlas podle předchozího odstavce je udělen na dobu 20 let.

Provozovatel zpracovává soubory cookies Uživatele k personalizaci obsahu a

reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti. Provozovatel

Informace o tom, jak E-shop Uživatel používá, sdílí se svými partnery působícími

v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

 

9 Užívání E-shopu

9.1 Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu

způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

9.2 Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo

uživatelské rozhraní.

9.3 Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu

na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného

důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.

9.4 Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní

předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by

takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v

plném rozsahu.

9.5 V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo

platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský

účet.

 

10 Prohlášení Provozovatele

10.1 Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém

systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou

chráněny proti změnám.

10.2 Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží,

jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém

případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní

cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a

Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme a

pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouvy od počátku.

10.3 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní,

nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do

zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy

seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat

Provozovatele.

10.4 Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v

uživatelském rozhraní E-shopu v sekci "o nás".

 

11 Rozhodné právo

11.1 Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České

republiky, zejména Občanským zákoníkem.

 

12 Účinnost

12.1 Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 01.06.2017.